ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA SAU ĐẠI HỌC


Ban Lãnh đạo Khoa Sau đại học:


        Trưởng khoa: TS. Lê Đình Hạc

        Phó Trưởng khoa: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng

Bộ phận văn phòng:

        ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên

        ThS. Vũ Thị Thu Hà

        ThS. Lê Phan Thanh Hiệp

        ThS. Hà Minh Tâm

        ThS. Trần Hữu Thuận