ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ & DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC

Ban Lãnh đạo:

 • Trưởng phòng: TS. Lê Đình Hạc
 • Phó Trưởng phòng: PGS. TS. Hoàng Thị Thanh Hằng

Đội ngũ các nhà Khoa học:

 • GS. TS. Nguyễn Duy Gia - Hướng dẫn
 • GS. TS. Trần Ngọc Thơ
 • PGS. TS. Nguyễn Đức Trung
 • PGS. TS. Đoàn Thanh Hà
 • PGS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch
 • PGS. TS. Lý Hoàng Ánh
 • PGS. TS. Lương Minh Cừ
 • PGS. TS. Đặng Văn Dân
 • PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn
 • PGS. TS. Hà Quang Đào
 • PGS. TS. Nguyễn Quang Điển - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Hoàng Đức - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao
 • PGS. TS. Ngô Hướng
 • PGS. TS. Đỗ Linh Hiệp - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Trương Giang Long
 • PGS. TS. Phước Minh Hiệp - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Đinh Phi Hổ
 • PGS. TS. Lê Thị Tuyết Hoa
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Loan
 • PGS. TS. Lê Thị Mận
 • PGS. TS. Trần Hoàng Ngân - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung
 • PGS. TS. Nguyễn Quốc Tế - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh
 • PGS. TS. Sử Đình Thành - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
 • PGS. TS. Trịnh Quốc Trung
 • PGS. TS. Vũ Anh Tuấn - Hướng dẫn
 • PGS. TS. Đặng Văn Dân
 • PGS. TS. Phan Diên Vỹ
 • TS. Bùi Hữu Toàn
 • TSKH. Trần Trọng Khuê
 • TS. Ngô Minh Châu - Hướng dẫn
 • TS. Lê Văn Chơn
 • TS. Lê Sĩ Đồng
 • TS. Lê Vinh Danh - Hướng dẫn
 • TS. Hồ Diệu
 • TS. Lê Thẩm Dương
 • TS. Đặng Hà Giang
 • TS. Nguyễn Văn Hà
 • TS. Nguyễn Chí Hải
 • TS. Nguyễn Hồng Hải - Hướng dẫn
 • TS. Lê Hà Diễm Chi
 • TS. Nguyễn Thị Luyện
 • TS. Nguyễn Văn Tiến
 • TS. Trần Văn Đạt
 • TS. Lâm Thị Hồng Hoa - Hướng dẫn
 • TS. Hồ Công Hưởng - Hướng dẫn
 • TS. Nguyễn Ngọc Khá
 • TS. Nguyễn Thế Khải - Hướng dẫn
 • TS. Trần Thị Kỳ - Hướng dẫn
 • TS. Bùi Bá Linh
 • TS. Nguyễn Xuân Luật
 • TS. Nguyễn Văn Lương - Hướng dẫn
 • TS. Ngô Gia Lưu
 • TS. Cung Thị Tuyết Mai
 • TS. Phan Ngọc Minh
 • TS. Mai Thị Trúc Ngân
 • TS. Hồ Phúc Nguyên - Hướng dẫn
 • TS. Nguyễn Văn Phận
 • TS. Nguyễn Văn Phúc
 • TS. Nguyễn Trần Phúc
 • TS. Phạm Phú Quốc
 • TS. Trương Văn Phước - Hướng dẫn 
 • TS. Trần Đắc Sinh - Hướng dẫn
 • TS. Hà Thiên Sơn
 • TS. Lê Đức Sơn
 • TS. Nguyễn Đức Thanh - Hướng dẫn
 • TS. Phó Văn Thành - Hướng dẫn
 • TS. Trần Dục Thức
 • TS. Trần Việt Thu - Hướng dẫn
 • TS. GVC. Lê Thị Hiệp Thương - Hướng dẫn
 • TS. Phan Văn Thường
 • TS. Hoàng Ngọc Tiến
 • TS. Nguyễn Xuân Triều
 • TS. Trần Quốc Tuấn
 • TS. Lê Ngọc Uyển
 • TS. Nguyễn Thị Thuý Vân - Hướng dẫn
 • TS. Nguyễn Văn Vân
 • TS. Lê Thị Kim Xuân - Hướng dẫn

Bộ phận Văn phòng:

 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên
 • ThS. Trần Thị Vân Đài
 • ThS. Võ Minh Đức
 • ThS. Vũ Thị Thu Hà
 • ThS. Lê Phan Thanh Hiệp