Quy trình công tác

I. Biểu mẫu Phòng Đào Tạo SĐH

MỤC LỤC

Stt
Biểu mẫu
Thời gian
Ghi chú
1 Bản cam kết miễn thi ngoại ngữ
Dự thi
2 Phiếu học viên bổ sung kiến thức đại học
Dự thi
3 Đơn đăng ký dự học lớp BDKTSĐH
Dự thi
4 Phiếu học viên bồi dưỡng kiến thức sau đại học
Nhập học
5 Phiếu học viên cao học
Nhập học
6 Đơn đề nghị chuyển điểm
Đang học
7 Đơn xin học ghép
Đang học
8 Đơn xin học lại
Đang học
9 Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ
Luận văn
10 Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn
Luận văn
11 Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sỹ
Luận văn
12 Phiếu nhận xét của người hướng dẫn khoa học
Luận văn
13 Lý lịch khoa học của học viên
Luận văn
14 Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn trễ hạn
Luận văn
15 Giấy cam đoan chỉnh sửa luận văn
Luận văn
16 Giấy cam đoan xin phép bảo vệ luận văn trễ hạn
Luận văn
17 Hồ sơ bảo vệluận văn Thạc sĩ kinh tế Luận văn
18 Cách trình bày đề cương chi tiết luận văn thạc sỹ Luận văn


1. Bản cam kết miễn thi ngoai ngữ:  BANCAMKETMIEN THI NGOAI NGU.doc

2. Phiếu học viên bổ sung kiến thức sau Đại học: PHIEUHOCVIENBSKT.doc

(3) DONDANGKYDUHOCBDKTSDH.doc (27,136 KB) Số lần download ( 285 )

(4) PHIEU HOCVIENBDKTSDH.doc (36,864 KB) Số lần download ( 277 )

(5) PHIEUHOCVIENCAOHOC.doc (38,400 KB) Số lần download ( 307 )

(6) DONDENGHICHUYENDIEM.doc (46,080 KB) Số lần download ( 285 )

(7)DONXINHOCGHEP.doc (28,160 KB) Số lần download ( 328 )

(8) DONXINHOCLAI.doc (28,160 KB) Số lần download ( 292 )

(9) PHIEUDANGKYDETAILUANVANTHACSY.doc (200,704 KB) Số lần download ( 286 )

(10) PHIEUTHEODOITIENDOTHUCHIENLUANVAN.doc (51,200 KB) Số lần download ( 273 )

(11) DONXINBAOVELUANVANTHACSY.doc (28,672 KB) Số lần download ( 317 )

(12) PHIEUNHANXETCUAHUONGDANKHOAHOC.doc (201,728 KB) Số lần download ( 325 )

(13) LYLICHKHOAHOCCUAHOCVIEN.doc (38,912 KB) Số lần download ( 313 )

(14) DONXINGIAHANLUANVAN.doc (31,232 KB) Số lần download ( 295 )

(15) GIAYCAMDOANCHINHSUALUANVAN.doc (31,744 KB) Số lần download ( 355 )

(16) GIAYCAMDOANXINPHEPBAOVELUANVANTREHAN.doc (28,160 KB) Số lần download ( 285 )

(17) HO SO BAO VE LUAN VAN THAC SI KINH TE.doc (31,744 KB) Số lần download ( 342 )

(18) CACHTRINHBAYDECUONGCHITIETLUANVANTHACSY.doc (79,360 KB) Số lần download ( 19 )

II. Biểu mẫu dành cho Nghiên cứu sinh


Tải biểu mãu: BIEU_MAU_SU_DUNG_CHO_NCS_TRINH_HO_SO_BAO_VE_CAC_CAP.rar